Các loại hình Sản xuất

admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hiện tại có mấy (bao nhiêu) loại hình Sản xuất? Trong khuôn khổ bài viết này, Chúng tôi đi chi tiết các loại hình sản xuất gồm:
  • Sản xuất rời rạc (Discrete manufacturing)
  • Sản xuất dây chuyền (Process manufacturing)
  • Sản xuất thủ công (Manually manufacturing)
  • Sản xuất tự động (Automatically manufacturing)
  • Sản xuất gia công (Outsourcing manufacturing)
  • Sản xuất lắp ráp (Assembly to order/ATO)
  • Sản xuất vừa gia công vừa lắp ráp (Outsourcing and Assembly manufacturing)
  • Sản xuất để tồn kho (Make to stock / MTS)
  • Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make to Order / MTO)
  • Sản xuất theo thiết kế đơn hàng (Engineer To Order / ETO)
Và cụ thể giờ chúng ta sẽ đi vào khái niệm của từng loại hình Sản xuất
1. Sản xuất rời rạc (Discrete manufacturing)
Sản xuất được tiến hành bởi những lệnh sản xuất riêng biệt Work Order.
Sản phẩm: Thay đổi thường xuyên
Quy trình: Phức tạp
Bán thành phẩm thường được tạm lưu kho trước khi chuyển qua giai đoạn khác.
Nguyên vật liệu tại các giai đoạn cần được tham chiếu đến từng lệnh sản xuất cụ thể khi cần xuất ra dùng cho sản xuất.

2. Sản xuất Dây chuyền (Process manufacturing)
Sản xuất với số lượng cố định và lớn trong một khoảng thời gian theo lịch trình được lập sẵn .
Sản phẩm: Không thay đổi trong một khoảng thời gian
Quy trình: Đơn giản
Bán thành phẩm sau mỗi giai đoạn được chuyển trực tiếp qua giai đoạn tiếp ( Không lưu tạm tại kho).
Nguyên vật liệu được bố trị tại từng giai đoạn mà không cần phải tham chiếu đến một thứ tự cụ thể của quy trình trong sản xuất.

3. Sản xuất gia công (Outsourcing manufacturing)
Định nghĩa gia công là phương thức kinh doanh mà bên thuê gia công cung cấp 1 phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu, có thể cả máy móc thiết bị, chuyên gia, quy trình để bên nhận gia công thực hiện sản xuất, chế biến một phần hoặc toàn bộ trong quá trình sản xuất gia thành phẩm theo yêu cầu của bên thuê gia công và nhận về Thù lao
Sau khi thực hiện sản xuất ra thành phẩm theo yêu cầu của bên thuê gia công, bên nhận gia công sẽ xuất khẩu SP cho bên thuê gia công và nhận về phí gia công.


4. Sản xuất lắp ráp (Assembly to order/ATO)
Sản xuất lắp ráp (ATO) một mô hình sản xuất, sản phẩm được lắp ráp từ các thành phần sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Các thành phần chính trong quá trình lắp ráp hoặc hoàn thiện được lên kế hoạch và được dự trữ theo thứ tự của khách hàng. Tiếp nhận đơn đặt hàng bắt đầu lắp ráp sản phẩm được tùy chỉnh. Chiến lược này hữu ích khi một số lượng lớn các sản phẩm cuối cùng dựa trên việc lựa chọn các tùy chọn và phụ kiện có thể được lắp ráp từ các thành phần phổ biến. Khi sản phẩm quá phức tạp hoặc nhu cầu của khách hàng là không thể đoán trước, các nhà sản xuất có thể chọn để giữ các tập hợp con hoặc bán thành phẩm (semi-finished good).
Trong môi trường này, các nhà sản xuất về mặt lý thuyết không thể cung cấp sản phẩm cho khách hàng nhanh như môi trường MTS, vì cần thêm thời gian để hoàn thành việc lắp ráp cuối cùng.


Nguồn: thinknextco.com